دور

 

یک دوی امدادی،

که تنها شرکت کننده اش هستم،

 

کجایی سادگی تفسیر؟

 

پشت این پیچ،..

پیچی دیگر،

پیچ بعد.

 

که صدای آن باد،

که روی گونه ات میخورد،

گاهی صدای بم بسازد و گاهی صدای زیر.

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید