مثل موج روی موج میزند این.

فکر را بلند می کند و زبانه می کشد و به زمین میزندش؛

به خصوص اینجا که "فریاد"ی میخواهد "ولی در انزوای خویش"*
که "من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب"

حیرت می کنم.

بشنوید.

- *این شعر را محمدعلی بهمنی سروده.

/ 0 نظر / 29 بازدید