دوختن

دکمه‌های خردلی پیراهنت دشمنند با صبح تو.. از بس که سنگ می‌اندازند و در درزهایشان فرو نمی‌روند.

نه، از دکمه‌ها نیست.. از تنگ‌نظری خیاط‌باشی بوده که درز‌ها را تنگ دوخته.. با خودم می‌گویم “اگر خیاط شدی درزهایت را تنگ  نگیر، بیچاره مردمان که می‌خواهند صبح هنگام فرو کنند در این درزها..”

 

 

 


/ 1 نظر / 9 بازدید
...

نه، از دکمه‌ها نیست.. از تنگ‌نظری خیاط‌باشی بوده که درز‌ها را تنگ دوخته... keif kardam ...