ليست دموع عينی...

ارزش یک صندلی خالی، یک از دست رفتن، یک رفتن، یک گریه، یک حسِ به جا مانده، یاد خنده، چنگ زدن به یک لحظه در گذشته، یک خاطره‌ی پیش روی ذهن؛

یک گریه و چشمان خیس...

/ 0 نظر / 10 بازدید